DOBRA PRASA o mnie :)

Serial "Tealeaks" o herbacianych perypetiach... Do oglądania TUTAJ.

NAGRODY

Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem https://www.dobrejherbaty.pl/

 

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego https://www.dobrejherbaty.pl/

l

1.2. Definicja pojęć użytych w Regulaminie:

Sklep internetowy, zwany również w dalszej części Regulaminu Sklepem – sklep internetowy działający pod adresem: https://www.dobrejherbaty.pl/

Usługodawcą, Sprzedawca i Administratorem Państwa danych jest:
 

THT Murat Kornaev z siedzibą w Krakowie ul. Wasilewskiego 22/2, NIP: 6772242976, REGON: 123081760

Adres poczty elektronicznej: dobrejherbaty@gmail.com

 
Klient – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę, która chce zawrzeć lub zawarła umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.

Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Zamówienie – wyrażenie przez Klienta woli zawarcia umowy. Prawidłowe złożenie Zamówienia przez klienta skutkuje otrzymaniem na podany podczas składania zamówienia/rejestracji adres mailowy wiadomości, pt. „Potwierdzenie złożenia zamówienia nr …”.

Usługa świadczona drogą elektroniczną– bezpłatna usługa polegająca na: prowadzeniu konta Klienta (w przypadku Klientów zarejestrowanych), udostępnieniu Klientom interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie zamówienia. W razie wątpliwości uznawać się będzie, że za usługi świadczone drogą elektroniczną uznaje się również wszelkie czynności, które Usługodawca będzie wykonywał w celu prawidłowej obsługi procesów podanych w zdaniu pierwszym.

Rejestracja – utworzenie w systemie Sklepu Internetowego Konta Klienta. W celu dokonania rejestracji należy wypełnić formularz rejestracyjny. Prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego skutkować będzie wysłaniem przez system Sprzedawcy automatycznej wiadomości mailowej informującej o aktywacji Konta.

Cena – cena, jaką klient sklepu zobowiązany będzie zapłacić za wybrane produkty w przypadku zawarcia umowy sprzedaży. Cena może być wyrażona za pomocą następujących walut: polski złoty (PLN) euro (EUR) dollar amerykański (USD). Podana cena jest ceną brutto. Ceny w sklepie internetowym nie zawierają kosztów przesyłki, zależnych od sposobu płatności i dostawy, które są wskazane w trakcie składania zamówienia w Sklepie. Klient jest informowany o kosztach dostawy w trakcie składania zamówienia. Sprzedawca gwarantuje, że cena wskazana w trakcie składania zamówienia nie ulegnie zmianie w trakcie realizacji umowy sprzedaży zawartej na podstawie prawidłowo złożonego zamówienia.

Dostawa – powierzenie przez Sprzedawcę produktów przeznaczonych dla Klienta podmiotom trzecim w celu ich dostawy. Sprzedawca zobowiązuje się do należytego opakowania i zabezpieczenia wysyłanych produktów.

1.3. Korespondencję elektroniczną dotyczącą działalności Sklepu internetowego należy wysyłać na adres e-mail: dobrejherbaty@gmail.com.

1.4. Jeśli nic innego nie zostało wyraźnie wskazane w informacji handlowej, towary dostępne w Sklepie internetowym są nowe, a podmiotem odpowiedzialnym za ich ewentualne wady fizyczne i prawne jest sprzedający.

 

 1. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

2.1. W ramach prowadzenia Sklepu internetowego Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

2.2. Świadczenie przez Usługodawcę Usług drogą elektroniczną jest bezpłatne.

2.3. Usługi:

2.3.1. Usługa KONTO KLIENTA:

Umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji.

Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych przez Klienta: adres e-mail Klienta, Hasło, a także zaakceptowanie treści niniejszego Regulaminu.

Klient, który dokonał Rejestracji ma dostęp do dodatkowych opcji dostępnych za pośrednictwem Konta Klienta, takich jak w szczególności: historia zamówień, możliwość sprawdzenia, na jakim etapie realizacji jest złożone zamówienie.

Umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta jest zawierana na czas nieoznaczony.

2.3.2. Usługa INTERAKTYWNY FORMULARZ umożliwiający złożenie zamówienia:

Umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi, tj. dodania Produktu do koszyka.

Umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.

2.4. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług drogą elektroniczną:

2.4.1. Klientowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym przez Usługodawcę w każdej chwili (np. usunięcie Konta Klienta). Wypowiedzenie umowy następuje bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów i bez wskazania przyczyny wypowiedzenia.

2.4.1.1. Wypowiedzenia umowy można dokonać poprzez przesłanie droga elektroniczną na adres mailowy: dobrejherbaty@gmail.com albo drogą pocztową na adres Usługodawcy (wskazany na wstępie niniejszego Regulaminu) stosownego oświadczenia wypowiadającego umowę.

2.4.1.2. Umowa w takim przypadku wygasa po upływie 7 dni od chwili otrzymania przez Usługodawcę wypowiedzenia.

2.4.2. Usługodawca ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku, gdy Klient dostarcza treści o charakterze bezprawnym.

2.4.3. Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy nie wiąże się z utratą praw już nabytych przez Klientów korzystających ze Sklepu internetowego Sprzedawcy.

2.4.4. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od jej zawarcia (patrz § 7 Regulaminu)

 

 1. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

3.1. Klient ma do wyboru następujące sposoby złożenia zamówienia:

 • złożenie zamówienia po wcześniejszej rejestracji w systemie Sklepu internetowego;
 • złożenie zamówienia bez rejestracji.

3.2. Złożenie zamówienia przez zarejestrowanych Klientów Sklepu internetowego polega na dodaniu odpowiednich towarów do koszyka internetowego oraz:

 • zalogowaniu się na swoje konto w Sklepie;
 • wybraniu Formy Dostawy;
 • wypełnieniu Danych Kupującego;
 • wypełnieniu Danych Adresu Wysyłki (jeśli są inne niż Dane Kupującego);
 • wybraniu Formy Płatności;
 • zaakceptowaniu Regulaminu Sklepu;
 • potwierdzeniu zamówienia przyciskiem „Kupuję i płacę”.

3.3. W przypadku zamawiania bez rejestracji (§3.1.2) Regulaminu), po dokonaniu wyboru produktu należy kliknąć ikonę „Dodaj do koszyka”, po czym można kontynuować zakupy lub kliknąć ikonę „Zobacz koszyk” i dokonać zakupu. W celu złożenia zamówienia Klient zostanie poproszony o wybór sposobu dostawy, uzupełnienie swoich danych kontaktowych. W kolejnym kroku Klient proszony jest o wybór metody płatności.

3.4. W trakcie składania zamówień, o których mowa w pkt. 3.1 niniejszego regulaminu Klient zobowiązany jest do podania danych odpowiadających prawdzie.

3.5. W trakcie składania Zamówienia niezbędne jest potwierdzenie zapoznania się z niniejszym Regulaminem.

3.6. Złożenie zamówienia następuje w momencie kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę”.

3.7. Po otrzymaniu przez system Sklepu internetowego zamówienia, złożonego w sposób określony powyżej, po dokonaniu weryfikacji zamówienia, każdorazowo wysyłana będzie na adres e-mail podany przez Klienta automatyczna wiadomość potwierdzającą otrzymanie zamówienia.

3.8. Zamówienie, którego otrzymanie zostało potwierdzone przez system Sklepu internetowego (§3.7 Regulaminu) stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego i stanowi podstawę do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

3.9. Zamówienie złożone przez Klienta, niepotwierdzone przez Sprzedawcę w terminie 48 godzin przestaje wiązać go.

3.10. Sprzedawca w przypadku przystąpienia do realizacji zamówienia potwierdza ten fakt osobną wiadomością mailową zatytułowaną: „Zmiana statusu zamówienia #… – przyjęte do realizacji”.

3.11. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą w chwili otrzymania przez Klienta wiadomości od Sprzedawcy, potwierdzającej przystąpienie do realizacji zamówienia (wiadomość, o której mowa w § 3.10 niniejszego regulaminu).

3.12. Klient może anulować złożone zamówienie lub je zmodyfikować, w tym celu należy skontaktować się ze Sprzedawcą drogą mailową: dobrejherbaty@gmail.com

3.13. Zamówienia są obsługiwane przez dział obsługi Klienta Sklepu internetowego w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

3.14. Informacje handlowe zamieszczone w Sklepie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do składania ofert, nawet jeśli informacja ta zawiera jednostkową cenę towaru.

 

 1. PŁATNOŚĆ, DOSTAWA, ODBIÓR

4.1. Płatność.

4.1.1. Z tytułu wykonania umowy sprzedaży Klient zobowiązany jest zapłacić wskazaną w zamówieniu cenę oraz koszt wysyłki.

4.1.2. Cena poszczególnych Produktów prezentowana w Sklepie internetowym jest ceną brutto wyrażoną w złotych polskich (PLN) obejmującą również należny podatek od towarów i usług w obowiązującej stawce. Podane ceny nie zawierają jednak kosztów ewentualnej przesyłki, która to zostanie wskazana w trakcie składania zamówienia.

4.1.3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A 

Dostępne formy płatności:

Karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* Mastercard
* MasterCard Electronic
* Maestro

4.1.4. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych towarów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

4.2. Dostawa.

4.2.1. Wysyłka zamówionych towarów odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Sprzedawca wysyła również do krajów Unii Europejskiej, a także do innych, będących poza Unią. W celu ustalenia kosztów wysyłki do kraju znajdującego się poza UE, prosimy kontaktować się ze Sprzedawcą mailowo: dobrejherbaty@gmail.com

4.2.2.  Czas dostawy uzależniony jest od wyboru sposobu dostawy i nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych od momentu skompletowania/wykonania Produktu, zgodnie z § 4.2.1 i 4.2.3.

4.2.3. Sprzedawca powierza dostarczenie towarów podmiotom trzecim prowadzącym w tym zakresie działalność gospodarczą.

4.3. Odbiór towarów.

4.3.1. Sprzedawca informuje, że Klientom przysługuje prawo do sprawdzenia stanu przesyłki po jej dostarczeniu na miejsce wskazane w zamówieniu. Sprawdzenie stanu przesyłki powinno być dokonane przed jej odbiorem od przewoźnika.

4.3.2. W przypadku kiedy, przed wydaniem przesyłki okaże się, że uległa ona uszkodzeniu bądź doznała ubytku, Przewoźnik powinien sam niezwłocznie ustalić protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Czynności te Przewoźnik obowiązany jest wykonać na żądanie uprawnionej do odbioru osoby.

4.3.4. Spisanie protokołu szkody nie jest koniecznym warunkiem uwzględnienia reklamacji. W razie braku możliwości spisania protokołu szkody z uwagi na sprzeciw dostawcy przesyłki, o fakcie tym należy poinformować Sklep w zgłoszeniu reklamacji.

 

 1. DANE OSOBOWE

5.1. Podanie danych w Formularzu Zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta przez Sprzedawcę oraz podmiot uprawniony przez Sprzedawcę do zarządzania zawartością strony internetowej, której Sklep Internetowy stanowi integralną cześć, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 229, poz. 1497 z późn. zm).

5.2. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom nieuprawnionym.

5.3. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca i Usługodawca www.dobrejherbaty.pl

5.4. Dane osobowe Klienta chronione są przez Administratora danych zgodnie z przepisami wyżej powołanej Ustawy o ochronie danych osobowych i nie będą przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom, które nie będą do tego uprawnione. Dane osobowe Klienta zostaną udostępnione w celu wywiązania się z umowy sprzedaży Produktów objętych niniejszym Regulaminem.

5.5. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie Administrator danych.

5.6. Klient, który wypełnił formularz zamówienia ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie z bazy danych osobowych, zawiadamiając o tym Administratora danych pisemnie na adres Usługodawcy, bądź też mailowo na adres: dobrejherbaty@gmail.com

5.7. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych danych osobowych.

 

 1. REKLAMACJE

6.1. Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie internetowym w przypadku stwierdzenia w dostarczonym Produkcie: wad, uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu, czy niezgodności towaru ze złożonym zamówieniem. Reklamacje można przesłać na formularzu reklamacyjnym, zamieszczonym na stronie internetowej Sprzedawcy albo też wysłać listownie do siedziby Sprzedawcy lub pocztą elektroniczną na adres dobrejherbaty@gmail.com

6.2. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Sklep Kupujący powinien dostarczyć reklamowany Produkt wraz z dowodem jego zakupu i opisem reklamacji do siedziby Firmy.

6.3. Sklep w ciągu 14 dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Kupującego i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania w sposób wybrany przez Klienta spośród prawem przewidzianych środków. Brak odpowiedzi w powyższym terminie równoznaczny jest z uwzględnieniem reklamacji.

6.4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Kupującego – Sklep niezwłocznie wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Kupującego oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany Produktu, usunięcia wady Produktu lub obniżenia ceny Sklep internetowy zwróci niezwłocznie Kupującemu należność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

6.5. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca w rozsądnym czasie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady.

6.6. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Sprzedaży Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową Sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów.

6.8. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna. Postanowienie to nie narusza postanowień § 7 Regulaminu.

6.9. Sprzedawca zobowiązuje się wykonać reklamację w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Czas wykonania naprawy lub wymiany ustalany jest w sposób indywidualny biorąc pod uwagę rodzaj Produktu oraz wadę.

6.10. Po uwzględnieniu reklamacji Sprzedawca zwróci Konsumentowi koszty przesyłki związane z reklamacją, poniesione przez Konsumenta. Sprzedawca przekaże należną kwotę Konsumentowi na rachunek bankowy.

6.11. Sprzedawca informuje, że w przypadku Produktów objętych gwarancją, uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy w zakresie określonym ustawą Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 121)

6.12. Uszkodzenia mechaniczne – jeżeli nie są wynikiem wad produktu – powstałe podczas użytkowania nie mogą być podstawą reklamacji. Reklamacji nie podlega też zużycie wynikające z normalnego użytkowania jak i też uszkodzenia w wyniku nieprawidłowych zabiegów konserwacyjnych.

 

 1. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

7.1. Klient będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 121), który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu (14) dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem listownie na adres siedziby Sprzedawcy, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: dobrejherbaty@gmail.com

7.2. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną, liczy się od dnia wydania Produktu w przypadku Umowy sprzedaży, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi drogą elektroniczną – od dnia jej zawarcia.

7.3. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy przesyła Konsumentowi wiadomością mailową potwierdzenie otrzymania ww. oświadczenia.

7.4. W razie odstąpienia od umowy – Umowa sprzedaży lub umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną jest uważana za niezawartą. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, bądź też ma zastosowanie § 7.7. Regulaminu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia złożenia Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Wraz ze zwracanym Produktem należy zwrócić otrzymany dowód zakupu – fakturę.

7.5. Klient zwracając towar ma obowiązek zabezpieczyć wysyłany towar, tak aby nie uległ zniszczeniu w czasie transportu.

7.6. Sprzedawca dokona zwrotu otrzymanych od Konsumenta płatności w terminie 14 (czternastu) dni od dnia w którym Sprzedawca został poinformowany o skorzystaniu przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.7. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sprzedawcy.

7.8. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7.9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

7.10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

   8.ZWROT ŚRODKÓW

8.1 Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

   9. INFORMACJE DODATKOWE 

9.2. Sklep zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi. Pliki te nie zachowują żadnych danych personalnych, używane są w sposób anonimowy w celu ocenienia realnego zainteresowania serwisem na stronach sklepu. Pliki Cookies, służą do wymiany informacji pomiędzy Sklepem a Użytkownikiem, co w znacznym stopniu ułatwia dopasowanie oferty do oczekiwań i preferencji każdego Użytkownika Sklepu. Klient decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Klienta, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.

Sklep informuje, iż wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie.

9.3. Informacja dla Klienta Sklepu internetowego w jaki sposób może sprawdzić czy złożone zamówienie nie zawiera błędów, a zarazem jak je można skorygować:

9.3.1. Podczas składania zamówienia, aż do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę” Klient ma możliwość zmiany wprowadzonych danych (np. rodzaj/ilość towarów/sposób dostawy). W przypadku niezgodności należy się kierować wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie internetowej Sklepu internetowego i kolejnych jego podstronach. W przypadku jakichkolwiek problemów czy też trudności prosimy o kontakt – mailowy: dobrejherbaty@gmail.com.

9.3.2. Zgodnie z niniejszym regulaminem po złożeniu zamówienia na podany w zamówieniu adres e-mail zostanie wysłana automatyczna wiadomość e-mail potwierdzająca otrzymanie zamówienia. Treść wiadomości określać również będzie wszelkie niezbędne informacje o zamówieniu (wiadomość email, o której mowa w § 3.7. Regulaminu). W przypadku błędu Klienta co do wprowadzonych danych (np. ilość zamawianego towaru, błędne naliczenie Zamówienia przez system), Klient ma prawo do zmiany zamówienia. Prawo to przysługuje w ciągu 2 godzin od otrzymania potwierdzenia otrzymania Zamówienia w dni robocze do godz. 18:00, a w pozostałych przypadkach w ciągu 12 godzin od momentu otrzymania powyższego potwierdzenia. W tym celu zaleca się wysłanie wiadomości e-mail na adres: dobrejherbaty@gamil.com z żądaniem zmiany. Po dokonaniu korekty zamówienia Sprzedawca wysyła wiadomość e-mail na podany w zamówieniu adres, w którym znajdować się będzie potwierdzenie przyjęcia poprawionego Zamówienia.

9.4. Zasady i sposoby utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez przedsiębiorcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:

9.4.1. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje:

9.4.1.1. Poprzez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail potwierdzenia zawartej umowy.

9.4.1.2. Poprzez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z odbiorem lub przesyłką towaru specyfikacji zamówienia oraz dowodu zakupu.

9.4.2. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy oraz przekazywana Klientom na każde ich żądanie.

9.5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy oświadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

9.6. Zmiany w regulaminie:

9.6.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu, o czym Klient zostanie powiadomiony najpóźniej z 14 dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian. Informacja o zmianach zostanie również wyrażona w wyraźny sposób poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Sklepu internetowego oraz przesłana na adres e-mail zarejestrowanego klienta. Ponadto Klient zostanie każdorazowo poproszony o akceptację nowego regulaminu przed złożeniem Zamówienia.

9.6.2. Zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 kodeksu cywilnego (tzn. Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach), a Klient nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym w terminie 30 dni.

9.6.3. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Klientów korzystających ze Sklepu internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone i/lub realizowane zamówienia. W takim przypadku zamówienia te będą realizowane na zasadach określonych według brzmienia Regulaminu z dnia zawarcia umowy.

9.7. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z polskim prawem i w języku polskim.

9.8. Klient będący Konsumentem w przypadku sporu ze Sprzedawcą ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może m.in.:

 • Zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
 • Zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.
 • Uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

9.9. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 121), zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl